Publicerad 2018-12-15
Sveriges Grisföretagares ordförande Ingemar Olsson förordar att 2019 års torkstöd fördelas mellan smågris­uppfödarna, baserat på antalet suggor.Foto: Emma Sonesson

Oklar fördelning av torkstöd

Nöt- mjölk- och lammproducenter har under hösten haft möjlighet att söka stöd ur den pott på 400 miljoner kronor som regeringen avsatte i krisstöd till följd av torkan 2018. Under 2019 är förhoppningen att ytterligare 760 miljoner kronor ska delas ut, men åsikterna går isär kring hur stödet ska fördelas.

Jordbruksverket (SJV) var den instans som fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur de 760 miljonerna bör fördelas. Sveriges Grisföretagare (SGF) är en av de organisationer som varit representerade på samrådsmöte under arbetes gång.

När SJV i slutet av oktober presenterade resultatet av sitt arbete gavs två olika förslag:

  1. Fördelning av stödet baserat på företagets dieselförbrukning. Fågel- ägg- och trädgårdsbranschen får istället 30 miljoner vardera för utvecklingsprojekt, då dieselförbrukningen i de branscherna enligt SJV i många fall är begränsad.
  2. Stöd inriktat på att begränsa utslagningen av moderdjur. Företag med suggor, tackor, getter, amkor, dikor och mjölkkor får stöd baserat på antalet djurenheter. Branscherna inom fågel, ägg, odling av frilandsgrönsaker och potatis får 30 miljoner vardera för utvecklingsprojekt, och växtodlingsföretag utan djur får dela på 80 miljoner i investeringsstöd.


Ersättning per sugga

SGF har, via ordförande Ingemar Olsson, förordat alternativ 2 på samrådsmötena. Enligt SJV:s uppskattningar skulle det ge 515 kronor per sugga baserat på antal suggor i suggpengsberäkningen, eller totalt 72 miljoner till grisbranschen.
Ett motiv bakom SGF:s ståndpunkt är att grisföretagare med begränsad dieselförbrukning skulle missgynnas om ersättningen sker enligt alternativ 1. Att slaktgrisuppfödarna inte får specifikt stöd i alternativ 2 menar Ingemar är okej.
– Vi bedömer att slaktgrisuppfödarna får kompensation via ett lågt smågrispris. För smågrisproducenterna kan det vara tufft att bli av med smågrisarna. Utslagning av suggor ger långsiktiga konsekvenser och att begränsa utslagning av moderdjur menar vi är av intresse för hela samhället, genom att den svenska djurvälfärden då bibehålls, förklarar han.

väntar på beslut

Ett argument för alternativ 1, som bland annat LRF lyft fram, är att stödet kan administreras av Skatteverket och utbetalning skulle kunna ske redan vid halvårsskiftet 2019. För alternativ 2 är det istället SJV som står för administrationen.

– Det skulle innebära utbetalning under andra halvan av 2019. SGF:s ståndpunkt är att det är bättre att pengarna kommer senare, men hamnar där de bäst behövs, säger Ingemar.

I skrivande stund ligger arbetet med torkstöden i malpåse, på grund av det politiska läget i Sverige. Inga beslut om fördelning av stöden har i skrivande stund fattats.
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren