I gruppen Avel och rekrytering agerar Linda Lundberg och Åsa Bönnestig från Svenska Köttföretagen samt Benedicta Molander från Gård & Djurhälsan experter. Foto: Emma Sonesson

Strävar efter bättre koll på läget

Hela uppfödningsperioden är viktig för att gyltorna ska utvecklas till hållbara, produktiva suggor.

Avel och rekryteringsgruppen består av Benedicta Molander, Gård & Djurhälsan samt Linda Lundberg och Åsa Bönnestig, Svenska Köttföretagen. Gruppen har ett långsiktigt uppdrag på sina testgårdar, då suggornas hållbarhet är en av de viktigaste parametrarna man arbetar med.

De tre testgårdar som gruppen arbetar med har alla olika inriktning; det är en livdjursuppfödare, en besättning som köper in sina rekryteringsdjur samt en som rekryterar själv via alternerande återkorsning.

– Hur många djur som faktiskt blir säljbara för livdjursproducenten och hur de sedan fungerar hos köparen är en av de faktorer vi tittar på, berättade Benedicta, som även tryckte på vikten av att undersöka spridningen, inte bara medelvärdena, när man utvärderar produktionsresultat.

Behöver koll på läget

En röd tråd i expertgruppens arbete är att hjälpa testgårdarna att få bättre koll på sina rekryteringsdjur, när det gäller kondition och ålder vid betäckning.

– Vi upplever att många av rekryteringsdjuren ser jättefina ut, men man har ändå inte riktigt koll, sa Benedicta.

– Om man inte har koll på djurens vikt blir det lätt att man betäcker när man behöver djur in i grupperna. Det är inte säkert att det är den optimala tidpunkten, menade Linda.

Referensboxar

För att få bättre koll har alla tre testbesättningarna fått i uppgift att väga ett antal referensboxar med rekryteringsdjur från avvänjning till betäckning. Syftet med vägningen är att gyltorna ska vara i rätt hull och väga lagom mycket när de har åldern inne för betäckning, allt för att skapa en hållbar och produktiv sugga.

– Det kanske inte är något som man behöver jobba med jämt, men vi tror att det är bra att göra det emellanåt för att kalibrera ögat, sa Linda.

Dessutom kommer man att mäta späcktjockleken med hjälp av scanner vid betäckning.

– Kommer man inte rätt under början av uppfödnings­perio­den är det svårt att rätta till det på slutet, sa Åsa.

Verktyg för avelsvärdering

Expertgruppen kommer att fortsätta följa sina testgårdar under 2017, bland annat med tanke på djurens hållbarhet. Under våren kommer det även att bli fokus på foder och foderkurvor för alla tre besättningarna. I något fall tar man hjälp från Topigs Norsvins foderexpert.

På gården med egen rekrytering kommer man att börja arbeta med In Gene, ett verktyg för avelsvärdering och planering i besättningar med just alternerande återkorsning.

– På testgården kommer vi att utvärdera programmet för att se om det ger vad vi vill få ut av det. I sådana fall kommer det i framtiden att erbjudas alla företag med alternerande återkorsning, avslöjade Åsa.

Gruppen ska även hinna med en studieresa till Finland, där man ska studera hur den finska grisbranschen på ett bra sätt lyckats implementera TN70.

Rekommenderade riktvärden för betäckning av TN70-gyltor

Vikt: 150-160 kilo

Ryggspäck: 12-14 millimeter

Ålder: 240-250 dagar

Brunst: Betäck första gången vid andra eller tredje brunsten


Konsekvenser av att betäcka underutvecklade gyltor

  • Sänker den totala reproduktiva förmågan under livstiden.
  • Sänker foderintagskapaciteten.
  • Kommer att ha otillräckliga kroppsreserver för att försörja större kullar.
  • Leder till större viktförluster under den första digivningen, vilket försämrar hållbarheten.


Konsekvenser av att betäcka överutvecklade gyltor

  • Större kropp ökar suggans underhållsbehov. Fodereffektiviteten minskar.
  • Ökar risken för förlamning, vilket kan förkorta livslängden.
  • Ger fler problem vid grisning.
  • Ger större risk för fodervägran under digivning.

Källa: Utfodring och management för TN70-gyltor, www.kottforetagen.se