Nytt avelsmaterial och ett ökat fokus på produktivitet i hela grisbranschen är några av de faktorer som bidragit till ett kraftigt ökat resultat inom svensk smågrisuppfödning 2015. Foto: Thinkstock

Produktivitetspengen

När Produktivitetspengen kom till var syftet att öka fokus på produktivitet i svenska smågrisbesättningar. Tanken var att ett ökat fokus på produktionsuppföljning och produktionsförbättrande åtgärder skulle öka produktiviteten i svenska smågrisbesättningar. Vad blev då utfallet?

Sammanlagt har 173 besättningar som tillsammans har 74 540 suggor sänt in sina produktionsresultat till WinPig/PigWin medeltalen 2015. Jämfört med föregående år har antalet besättningar ökat med 30 procent och antalet suggor har ökat med 34 procent i underlaget för medeltalen. Cirka 70 procent av Sveriges betäckta gyltor och suggor ingår i årets medeltal. Det är internationellt sett en mycket hög andel och man bör därför kunna säga att resultatet väl speglar produktiviteten i den svenska smågrisproduktionen.

Nästan en gris bättre

Samtidigt som underlaget för medeltalen har ökat kraftigt så har också antalet producerade smågrisar per årssugga ökat med nästan en gris i medel, från 24,2 till 25,1. I de 25 procent bästa besättningarna har antalet producerade grisar per årssugga ökat från 26,9 till 27,6. Årets topplista vittnar om vilken potential svensk smågrisproduktion har. Ettan på 2015 års topplista, Örjan och Anna Bertilsson, nådde ett resultat på 30,0 producerade smågrisar per årssugga och medelproduktionen för de tio besättningarna på listan var 28,6 grisar.

Skillnaden i effektivitet mellan de 25 procent bästa besättningarna och de 25 procent med lägst produktion är 6,3 producerade smågrisar per årssugga, vilket visar att det finns stor utvecklingspotential för en ännu effektivare smågrisproduktion i Sverige.

Av de 173 smågrisbesättningar som har sänt in data till medeltalen var totalt 95 små­grisbesättningar och elva sugg­ringar berättigade till Produktivitetspeng. I Tabell 1 visas hur många smågrisbesättningar som erhöll den lägre respektive högre ersättningsnivån.

Fokus ger resultat

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att svensk smågrisproduktion har ökat produktiviteten rejält mellan år 2014 och 2015. Är produktivitetspengen den enda drivkraften för ökningen? Nej, naturligtvis inte. Det finns flera anledningar till den ökade produktiviteten. En av de viktigaste anledningarna är det nya avelsmaterialet som börjar sprida sig ute i besättningarna. En annan anledning är ett ökat fokus på produktivitet i hela grisbranschen med många olika satsningar som pågår. Det är också uppenbart att en del av de besättningar som inte har sänt in sitt resultat till medeltalen tidigare år har bidragit till ett ökat resultat.

Produktivitetspengen 2016

Med erfarenhet av den pågående utbetalningen av 2015 års produktivitetspeng så kommer vi att förändra hanteringen inför 2016 års utbetalningar. Det har krävt mycket administration, vilket har lett till att besättningarna har fått vänta länge på pengarna. Troligen kommer man att få göra en enklare ansökan där man bland annat får ange vilket slakteri som besättningen har levererat till. Mer information om hur man ska gå tillväga kommer under hösten.

Den kraftiga produktivitetsutvecklingen gör också att vi kommer att höja gränsen för att få produktivitetspengen redan inför 2016. Detta för att vi ska ha pengar kvar för utbetalning av produktivitetspengen även för år 2017. Redan nu kan vi meddela att för smågrisbesättningar kommer den lägre ersättningsnivån betalas ut för en produktivitet på mellan 25,5 och 28,0 smågrisar per årssugga och den högre ersättningsnivån kommer att betalas ut för en produktivitet på 28,1 grisar och däröver. Nivåer för nav och satelliter kommer att meddelas i höst.

Produktivitetspengens utformning 2015

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar 24,0 smågrisar per sugga och år och däröver. Tillägget är fem kronor per smågris för besättningar som har en produktivitet mellan 24,0 - 26,0 grisar per årssugga och tio kronor per smågris för besättningar som har en produktivitet på 26,1 smågrisar per sugga och år och däröver.

 Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår till och med 2017. För 2015 utbetalades tillägget för grisar producerade från och med juli, eftersom satsningen trädde i kraft vid halvårsskiftet. Produktivitetspengen finansieras av slakterierna och administreras av Svenska Köttföretagen.

 

Theres Strand
Svenska Köttföretagen