Theres Strand är vice vd på Svenska Köttföretagen som administrerar produktivitetspengen. Foto: Gård & Djurhälsan

Positivt på flera sätt för 2015   års produktionsuppföljning

Medeltalen för produktionsresultaten inom svensk grisuppfödning 2015 visar på en högre produktivitet än motsvarande siffror 2014, både inom smågris- och slaktgrisuppfödning. Dessutom har andelen suggor som ingår i medeltalsberäkningarna ökat markant. 

Medeltalen för svensk grisuppfödning är framräknade ur uppföljningsprogrammen PigWin och WinPig. För smågrisuppfödning baseras resultaten på siffror från 173 besättningar, motsvarande 74 540 suggor, vilket utgör 70 procent av den svenska suggpopulationen. 2015 har antalet besättningar som deltar ökat med 30 procent, vilket innebär att det är 34 procent fler suggor med i medeltalsberäkningen, jämfört med 2014.

Theres Strand på Svenska Köttföretagen menar att ökningen av antalet insända resultat i medeltalsberäkningen är en direkt effekt av produktivitetspengens införande, vilket även var ett målen med stimulanspaketet.

– Antalet suggor som ligger till grund för medeltalen har legat på ungefär samma antal under flera år, så det är svårt att dra några andra slutsatser än att det är produktivitetspengen som ligger bakom ökningen av antalet insända resultat, säger hon.

En gris mer

Antalet uppfödda smågrisar per årssugga har ökat med nästan en gris, från 24,2 till 25,1. I de 25 procent bästa besättningarna har antalet smågrisar ökat från 26,9 till 27,6.

– Jag tror att det finns flera orsaker till den kraftiga produktivitetsförbättring som vi ser i årets medeltal. Vi har haft ett större fokus på produktivitet i hela grisbranschen under det senaste året, det tror jag bidrar till ökat fokus på produktivitet även på den enskilda gården. Vårt nya avelsmaterial börjar så småningom spridas ute i bruksbesättningarna och enligt de indikationer som vi får, har detta gett ett lyft hos många små­grisbesättningar. Jag tror också att det finns en del besättningar som har legat på en hög produktivitet även tidigare år men som inte har sänt in sina resultat till det nationella medeltalet tidigare, vilket höjer snittet i år, kommenterar Theres.

Utvecklingspotential

Produktivitetspengen premierar de besättningar med högst resultat, vilket borde innebära att det framförallt är de som sporras att sända in resultat. Det gör att man kan fundera på om siffrorna för 2015 visar en alltför positiv bild av svensk smågrisuppfödning.

– Vi vet att cirka 70 procent av suggorna finns med i det nationella medeltalet för 2015. Den siffran är betydligt högre än i många andra länder. Men det finns fortfarande besättningar som inte har kommit igång med uppföljningen, det vittnar flera rådgivare om och även fler samtal till WinPig support. Eftersom en väl fungerande uppföljning är grunden till en effektiv grisproduktion så kan man nog gissa att flera av de besättningar som inte har sänt in data än har en något lägre produktivitet, säger Theres.

Skillnaden mellan de besättningar som har bäst respektive sämst produktivitet i sammanställningen för 2015 är hela 6,3 smågrisar per sugga och år, vilket visar att det finns stor potential att utveckla svensk smågrisuppfödning vidare.

Även inom slaktgrisuppfödningen ser det positivt ut. Medel­talen 2015 är beräknade på resultat från 77 besättningar och 332 989 grisar. Den dagliga tillväxten har ökat med nästan 20 gram per dag. I de 25 procent bäst presterande besättningarna växer grisarna 1 002 gram per dag i medel. Det är 162 gram mer än i de 25 procent av besättningarna som har lägst produktivitet, vilket visar att det även inom slaktgrisuppfödningen finns utvecklingspotential.

Produktivitetspengens syfte är att sätta fokus på ökad produktivitet i svenska smågrisbesättningar. Den betalas ut till besättningar som producerar över 24 smågrisar per sugga och år.

Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår till och med 2017. För år 2015 betalas tillägget ut för grisar producerade från och med juli, eftersom satsningen trädde i kraft vid halvårsskiftet. Utbetalningen för 2015 kommer att ske inom de närmsta veckorna.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren